Disclaimer
Birdy

Placeholder
Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op birdy-lessons.com wordt geregeld aangevuld en/of gewijzigd. Birdy Nederland BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke toestemming van Birdy Nederland BV (ook niet via een eigen netwerk). Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Alle merken en merknamen van producten die op onze website worden genoemd en/of vertoond zijn eigendom van de rechthebbenden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op birdy-lessons.com geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van birdy-lessons.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid om birdy-lessons.com te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.